Background

Pro Steel Engineering is a Wales-based steel specialist company operating across the UK and internationally. The company is renowned for safely delivering high-profile work, including collaborative projects like the London Olympic Stadium Transformation and ICC Wales’ 22 tonne steel Welsh dragon.

Utilising high-quality offsite fabrication, and highly skilled on-site teams, Pro Steel has expanded its sector reach and delivers solutions to a wide range of complex projects including bespoke requests.

With a roster including stadiums, bridges and railways to name a few, Pro Steel makes it its business to exceed all expectations to the highest level with health and safety being paramount.

Fully accredited experts

Fully accredited and true experts in steel construction services, Pro Steel’s approach is flexible. Teams can provide a full-service solution from planning, fabrication, industrial painting, installation and project management needs as well as deliver a very specific aspect of a project where needed.

Empowered teams

Pro Steel prides itself on its effective and positive working relationships with clients and staff alike. Striving to deliver projects safely, on time, within budget, and to the highest quality, Pro Steel is thrilled that it can still count businesses as clients since its inception back in 2012.

The senior team is passionate about empowering individuals and creating strong teams. As such, an in-house traineeship has been created, in partnership with a local college to up-skill the next generation.

How can we help?

Give the team a call on 01291 424949 or email info@prosteelengineering.co.uk to discuss your requirements.

Cefndir

Mae Pro Steel Engineering yn gwmni dur arbenigol sydd wedi’i leoli yng Nghymru, sy’n gweithredu ledled y DU a’r byd. Mae’r cwmni’n enwog am gyflawni gwaith proffil uchel yn ddiogel, gan gynnwys prosiectau ar y cyd fel gweddnewid Stadiwm Olympaidd Llundain a draig Gymreig dur 22 tunnell Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.

Trwy ddefnyddio cynhyrchu o ansawdd uchel oddi ar y safle, a thimau tra medrus ar y safle, mae Pro Steel wedi ymestyn ei gyrraedd ar draws y sector ac mae’n darparu atebion i ystod o brosiectau cymhleth, gan gynnwys ceisiadau pwrpasol.

Gyda rhestr sy’n cynnwys stadiymau, pontydd a rheilffyrdd i enwi ond rhai, mae Pro Steel yn sicrhau ei fod yn rhagori ar bob disgwyliad i’r lefel gorau posibl, ac mae iechyd a diogelwch o’r pwys mwyaf.

Arbenigwyr wedi’u hachredu’n llawn

A hwythau wedi’u hachredu’n llawn ac yn wir arbenigwyr mewn gwasanaethau adeiladu dur, mae gan Pro Steel ymagwedd hyblyg. Gall timau gynnig ateb gwasanaeth llawn o gynllunio, cynhyrchu, paentio diwydiannol, gosod ac anghenion rheoli prosiect, yn ogystal â chyflawni agwedd benodol iawn ar brosiect, yn ôl yr angen.

Timau wedi’u grymuso

Mae Pro Steel yn ymfalchïo yn ei berthnasoedd gwaith effeithiol a chadarnhaol â chleientiaid a staff, fel ei gilydd. Mae Pro Steel yn ymdrechu i gyflawni prosiectau’n ddiogel, yn brydlon, o fewn y gyllideb ac o’r ansawdd gorau, ac mae wrth ei fodd y gall gyfrif busnesau’n gleientiaid o hyd ers ei sefydlu yn ôl yn 2012.

Mae’r uwch dîm yn frwd o blaid grymuso unigolion a chreu timau cryf. I’r perwyl hwn, crewyd hyfforddeiaeth fewnol, mewn partneriaeth â choleg lleol, i uwchsgilio’r genhedlaeth nesaf.

Sut gallwn ni helpu?

Ffoniwch y tîm ar 01291 424949 neu anfonwch neges e-bost at info@prosteelengineering.co.uk i drafod eich gofynion.

St Albans Bridge video